POLITYKA PRYWATNOŚCI


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu pizzanawypasie.eu.


DEFINICJE

1) Administrator Serwisu - Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Górczewskiej 155, 01-459 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606363, NIP: 5272762092.

2) Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym - jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika - IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

3) Pliki cookie i podobne technologie - informacje przechowywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego w rozumieniu art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

4) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5) Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: swiat-diesla.pl.

6) Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności Serwisu.

7) Sprzedawca - przedsiębiorca, który na podstawie umowy zawartej z Administratorem Serwisu oferuje produkty za pośrednictwem Serwisu.

8) Zaufany Partner - podmiot, z którym współpracuje Administrator, dostarczający treści marketingowe dopasowane do Użytkownika lub pośredniczący w dostarczaniu takich treści.


WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII

1. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator Serwisu i Zaufani Partnerzy stosują pliki cookie i podobne technologie.

2. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, do gromadzenia informacji o aktywności w Serwisie w celu usprawniania jego działania oraz do monitorowania ruchu na stronie internetowej w celu tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

3. Zaufani Partnerzy wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do monitorowania ruchu na stronie internetowej w celu tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

4. Administrator Serwisu i zaufani Partnerzy nie wykorzystują plików cookie i podobnych technologii do identyfikacji ani do ustalana tożsamości Użytkownika.

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności podawania danych osobowych.

6. Pliki cookie i podobne technologie mogą w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalać na identyfikację Użytkownika. W takim przypadku stanowią one dane osobowe.

7. Wykorzystanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

8. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie i podobne technologie:

1) wymagane do korzystania z serwisu (niezbędne), w tym w szczególności:

a) pliki z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b) uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d) sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

2) ułatwiające korzystanie z serwisu (funkcjonalne), w tym w szczególności:

a) służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

b) służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej w celu tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu;

9. Pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane w Serwisie mogą mieć charakter:

- sesyjny (informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu);

- stały (informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku w terminie określonym w jego specyfikacji).

10. Wykaz Plików cookie i innych podobnych technologii wykorzystywanych w Serwisie znajduje się w załączniku do Polityki prywatności.

11. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie i podobnych technologii, w tym wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Administratora Serwisu lub Zaufanych Partnerów plików cookie i podobnych technologii, wycofać zgodę oraz usuwać pliki cookie zapisane na jego urządzeniu końcowym, przy czym zmiany te mogą spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

12. Użytkownik może zmienić ustawienia plików cookie i podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.

13. Informacje gromadzone przy pomocy plików cookie i podobnych technologii mogą być przekazywane do państw trzecich, poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego obszaru gospodarczego, do Zaufanych Partnerów, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony informacji poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE w miejsce tzw. Tarczy Prywatności unieważnionej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z dostępnością w Serwisie dodatkowych funkcjonalności, takich jak możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty, zawarcie umowy sprzedaży, założenie i korzystanie z Konta Klienta oraz wyrażenie chęci otrzymywania informacji o promocjach i kuponach rabatowych, mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkownika.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu jest Administrator Serwisu, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty na adres: Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-459 Warszawa, ul. Górczewska 155 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pizzanawypasie.eu.

3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia na produkty oferowane w Serwisie oraz w celu umożliwienia założenia i korzystania z Konta Klienta. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych, jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W przypadku, gdy Sprzedawcą oferowanych w Serwisie produktów nie jest Administrator Serwisu, wówczas współadministratorami danych przetwarzanych w celu złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia są Administrator Serwisu i Sprzedawca. W takim przypadku obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osoby, której dane dotyczą wykuje Administrator Serwisu.

5. Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora Serwisu do celów marketingowych, w tym do przesyłania mu dostosowanych do preferencji Użytkownika informacji o promocjach i kuponach rabatowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu mogą być przekazywane przez ich administratora podmiotom dostarczającym na jego zlecenie usługi kurierskie i pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, usługi poczty elektronicznej i usługi hostingu.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia na produkty oferowane w Serwisie oraz w celu umożliwienia założenia i korzystania z Konta Klienta są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy a następnie przez okres do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tej umowy, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Dane przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) uzyskania od administratora potwierdzenia, że przetwarza on jego dane osobowe oraz dostępu do tych danych (zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO), w tym uzyskania ich kopii (zgodnie z art. 15 ust. 3 i 4 RODO);

b) żądania od administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe i żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (zgodnie z art. 16 RODO);

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);

d) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);

e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);

f) przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu nie są przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, ani organizacjom międzynarodowym poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Za zgodą osoby której dane dotyczą dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 01 lipca 2024 r.

2. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.