REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

za pośrednictwem serwisu pizzanawypasie.eu i aplikacji Pizza na wypasie

(obowiązuje od dnia 01 lipca 2024 r.)


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu pizzanawypasie.eu i aplikacji Pizza na wypasie.

2. Właścicielem Serwisu pizzanawypasie.eu i aplikacji Pizza na wypasie jest: Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Górczewskiej 155, 01-459 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606363, NIP: 5272762092.

3. Wszelkie prawa do Serwisu i Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Serwisu i w Aplikacji, należą do właściciela Serwisu i Aplikacji lub posiada on prawo korzystania z nich na podstawie umów zawartych z podmiotami, do których one należą.

4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

5. Regulamin dotyczy Klientów będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie mają takiego celu. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z jakimikolwiek przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w każdym przypadku pierwszeństwo mają te przepisy. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do sposobu rozumienia przepisów Regulaminu należy tłumaczyć na korzyść Klienta.


§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Sprzedawcę pod nazwą: pizzanawypasie.eu;

2) Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne udostępniana przez Sprzedawcę pod nazwą: Pizza na wypasie;

3) Operator – Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Górczewskiej 155, 01-459 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606363, NIP: 5272762092,

4) Sprzedawca – 1) Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Górczewskiej 155, 01-459 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606363, NIP: 5272762092, 2) przedsiębiorca, który na podstawie umowy zawartej z Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje Produkty za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji;

5) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;

6) Strona Serwisu – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem: www.pizzanawypasie.eu;

7) Infolinia – serwis telefoniczny udostępniany przez Sprzedawcę;

8) Konto Klienta – udostępniany przez Sprzedawcę Klientowi indywidualny panel na Stronie Serwisu oraz w Aplikacji, w którym przechowywane są dane dotyczące Klienta, w tym składanych przez niego zamówień i przy wykorzystaniu którego Klient może korzystać z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;

9) Produkt – danie lub napój, które Klient może nabyć zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;

10) Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);

11) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

12) Przedsiębiorca indywidulany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, do której na podstawie art. 5564 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta;

13) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu i Aplikacji.


§ 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu i minimalne wymagania techniczne

1. Za pośrednictwem Serwisu Operator udostępnia możliwość:

a) zapoznania się ze znajdującymi się na Stronie Serwisu informacjami o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę;

b) złożenia zamówienia na wybrane produkty i zawarcia umowy sprzedaży;

c) korzystania z Konta Klienta.

2. Korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, które obejmują:

a) dostęp do urządzenia o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, umożliwiającego połączenie z Internetem i korzystanie z przeglądarki internetowej;

b) połączenie z Internetem za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;

c) przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Chrome w wersji co najmniej 39, Firefox w wersji co najmniej 34, Opera w wersji co najmniej 26, Safari w wersji co najmniej 5 lub inną zapewniającą użyteczność podobną do wymienionych z włączoną obsługą języka Javascript i obsługą plików cookies.

3. W przypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2 Sprzedawca nie gwarantuje możliwości korzystania ze wszystkich usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.

4. Niezależnie od wymagań, o których mowa w ust. 2 złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Serwisu oraz korzystanie z Konta Klienta wymaga dostępu do aktywnego adresu poczty elektronicznej.

5. Złożenie zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie za pośrednictwem Infolinii wymaga dostępu do aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.


§ 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji i minimalne wymagania techniczne

1. Za pośrednictwem Aplikacji Operator udostępnia możliwość:

a) zapoznania się ze znajdującymi się w Aplikacji informacjami o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę;

b) złożenia zamówienia na wybrane produkty i zawarcia umowy sprzedaży;

c) korzystania z Konta Klienta.

2. Korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, które obejmują:

a) dostęp do urządzenia o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, umożliwiającego połączenie z Internetem i korzystanie z przeglądarki internetowej;

b) połączenie z Internetem za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;

c) system operacyjny Android lub IOS w najnowszej wersji.

3. W przypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2 Sprzedawca nie gwarantuje możliwości korzystania ze wszystkich usług udostępnianych za pośrednictwem aplikacji.

4. Niezależnie od wymagań, o których mowa w ust. 2 złożenie zamówienia za pośrednictwem Aplikacji oraz korzystanie z Konta Klienta wymaga dostępu do aktywnego adresu poczty elektronicznej.

5. Złożenie zamówienia na Produkty dostępne w Aplikacji za pośrednictwem Infolinii wymaga dostępu do aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.§ 5. Ograniczenia w zakresie korzystania z Serwisu i Aplikacji

1. Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Klienta na Stronie Serwisu lub w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.

2. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

4. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, w tym w szczególności do reklamowania działalności innego przedsiębiorcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.


§ 6. Informacje o Produkcie

1. Z możliwości przeglądania informacji o Produkcie znajdujących się na Stronie Serwisu lub w Aplikacji może korzystać każdy Klient.

2. Informacje o Produkcie zamieszczone na Stronie Serwisu lub w Aplikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

3. Opis i zdjęcia Produktu zamieszczone na Stronie Serwisu mają na celu umożliwienie Klientowi zapoznanie się z właściwościami, składem i wyglądem Produktu. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby informacje te były zgodne ze stanem rzeczywistym, jednak wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych na Stronie Serwisu może różnić się w pewnym stopniu od rzeczywistego wyglądu Produktu, co może wynikać m.in. faktu, że Produkty mogą być przygotowywane każdorazowo na zamówienie klienta, z innych ustawień monitora Klienta lub warunków oświetlenia przy wykonywaniu zdjęcia Produktu.

4. Cena Produktu prezentowana na Stronie Serwisu jest wyrażona w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto, tj. zawiera wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT.

5. Cena Produktu prezentowana na Stronie Serwisu nie zawiera kosztu usług, które mogą być świadczone przez Sprzedawcę, w tym w szczególności kosztu dostawy.

6. W przypadku braku odpowiedniej informacji, cena Produktu prezentowana na Stronie Serwisu jest ceną regularną, tj. nie uwzględnia możliwych rabatów, promocji, opustów, itp.

7. Na Stronie Serwisu może być prezentowana cena promocyjna Produktu, uwzględniająca korzyści wynikające z przyznanych przez Sprzedawcę rabatów, promocji, opustów, itp.

8. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby informacje na temat dostępności Produktu były zgodne ze stanem rzeczywistym, jednak ostateczne potwierdzenie dostępności Produktu następuje dopiero w drodze potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

10. Klient może uzyskać informacje o właściwościach, parametrach użytkowych, cenie, dostępności Produktu, dostępnych sposobach płatności i dostawy także za pośrednictwem Infolinii.

11. Sprzedawca ma prawo zmiany właściwości i składu a także ceny i dostępności Produktu, dostępnych sposobów płatności i dostawy, w tym także przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży lub ograniczenia dostępności produktu, jednak działania takie nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany.


§ 7. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie na wybrany Produkt za pośrednictwem Strony Serwisu, Aplikacji lub Infolinii.

2. Zamówienia mogą być składane:

a) za pośrednictwem Strony Serwisu i Aplikacji przez całą dobę, jednak realizacja zamówień jest możliwa w godzinach wskazanych przez Sprzedawcę na Stronie Serwisu lub w Aplikacji;

b) za pośrednictwem Infolinii, w godzinach wskazanych przez Sprzedawcę na Stronie Serwisu lub w Aplikacji.

3. Złożenie zamówienia następuje:

a) za pośrednictwem Strony Serwisu lub Aplikacji poprzez wybór lokalu z którego ma być zrealizowana dostawa lub w którym chce odebrać zamówiony Produkt Osobiście, wybór Produktu, wybór sposobu płatności, wypełnienie formularza zamówienia danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

b) za pośrednictwem Infolinii poprzez przekazanie konsultantowi Infolinii informacji o wybranym produkcie, sposobie dostawy i sposobie płatności, przekazanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz potwierdzenie chęci dokonania zakupu.

4. W przypadku chęci skorzystania z oferowanej przez Sprzedawcę promocji lub udostępnionego przez Sprzedawcę kuponu rabatowego, Klient powinien dokonać wyboru dostępnej promocji lub wpisać "Kod promocyjny". W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Infolinii Klient powinien poinformować o chęci skorzystania z oferowanej przez Sprzedawcę promocji lub udostępnionego przez Sprzedawcę kuponu rabatowego przed przekazaniem konsultantowi Infolinii informacji o wybranym produkcie, sposobie dostawy i sposobie płatności. Skorzystanie z promocji lub kodu promocyjnego po złożeniu zamówienia nie jest możliwe.

5. Sprzedawca określa obszar, w ramach którego zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Klient wskaże jako miejsce dostawy adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja zamówienia nie jest możliwa.

6. Sprzedawca może określić minimalną wartość zamówienia, tj. wartość zamówienia, poniżej której jego złożenie nie będzie możliwe. Jeżeli Klient wybierze Produkt lub Produkty, których cena jest niższa od minimalnej wartości zamówienia, zostanie poinformowany, że realizacja zamówienia nie jest możliwa.

7. Maksymalna wartość Zamówienia, jaka może jednorazowo zostać zrealizowana za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem zamówień, które zostaną opłacone z góry nie może przekroczyć wartości 500 zł brutto lub 20 sztuk Produktu. W przypadku Zamówień przekraczających te warunki Sprzedawca może poprosić Klienta o potwierdzenie zamówienia poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.

8. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej kwocie obejmującej cenę Produktu i wszelkie dodatkowe opłaty.

9. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów, będącego przedmiotem zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia albo informuje Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia poprzez wyświetlenie komunikatu na Stronie Serwisu lub w Aplikacji.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

12. Do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę Klient może anulować zamówienie, przesyłając oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@pizzanawypasie.eu. Z chwilą złożenia oświadczenia o anulowaniu zamówienia oferta zawarcia Umowy sprzedaży Produktu przestaje wiązać a Sprzedawca zaprzestaje realizacji zamówienia.


§ 8. Płatności

1. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty za zakupiony Produkt w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

2. Sprzedawca umożliwia dokonanie zapłaty:

a) szybkim przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności,

b) blikiem poprzez zewnętrzny system płatności,

c) kartą płatniczą,

d) gotówką.

3. Z uwagi na wybrany przez Klienta sposób dostawy, Sprzedawca może udostępnić Klientowi tylko niektóre sposoby dokonania zapłaty spośród wymienionych w ust. 2.

4. O dostępnych sposobach zapłaty Sprzedawca informuje Klienta na początku składania zamówienia.

5. Klient wybiera sposób dokonania zapłaty składając zamówienie.

6. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zakupiony Produkt w terminie do 3 dni roboczych.

7. Jeśli Klient nie dokona płatności w terminie zamówienie zostaje anulowane, a Sprzedawca i Klient nie są zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania, zwrotu kosztów itp.

8. Z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Sprzedawca przekazuje Klientowi paragon lub fakturę.


§ 9. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktu na adres wskazany przez Klienta i w terminie uzgodnionym z klientem.

2. Klient może odebrać zamówiony produkt osobiście w ustalonym ze Sprzedawcą miejscu wykonywania przez Sprzedawcę działalności.

3. Klient wybiera sposób dostawy składając zamówienie.

4. Jeśli Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia Produktu w terminie, ustalonym zgodnie z ust. 5, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie woli o odstąpieniu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@pizzanawypasie.eu. W przypadku anulowania zamówienia z powodu niezrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę uiszczoną tytułem ceny za zamówiony Produkt i jego dostawę.

5. Jeśli Klient nie odbierze dostarczonego produktu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy zamówienie zostaje anulowane. W przypadku anulowania zamówienia z powodu nieodebrania zamówienia przez Klienta Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrócenia Klientowi kwoty uiszczonej tytułem ceny za zamówiony Produkt i jego dostawę.

6. Klient jest zobowiązany zbadać doręczony Produkt w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.


§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji lub Infolinii przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m.in. Umów, których przedmiotem są:

a) towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

b) towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służące zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb.

W związku z powyższym prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Produktów takich jak: posiłki przygotowane na zamówienie Klienta i napoje, których opakowania zostały otwarte po zrealizowaniu zamówienia.

3. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia, w którym on lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem umowy (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

4. Termin odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy zostanie wysłane przed jego upływem.

5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę jej zawarcia, wywołuje ono skutki takie same jak oświadczenie o anulowaniu zamówienia.

6. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu przesyłając oświadczenie woli o odstąpieniu za pośrednictwem poczty, na adres: Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-459 Warszawa, ul. Górczewska 155 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@pizzanawypasie.eu.

7. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe.

10. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który odstąpił od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze rzecz samodzielnie.

11. Termin zwrotu Produktu będącego przedmiotem umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest zachowany jeśli Produkt zostanie wysłany Sprzedawcy przed jego upływem.

12. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który odstąpił od umowy może zwrócić Produkt dostarczając go samodzielnie lub odsyłając na adres lokalu, w którym produkt został zamówiony lub na adres: Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-459 Warszawa, ul. Górczewska 155.

13. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy, w tym kosztów związanych z wygaśnięciem umów dodatkowych z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, o których został poinformowany podczas składania zamówienia, w tym kosztów opakowania zwracanego produktu w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo.

14. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie.

15. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do dokonania zapłaty, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodzi się na dokonanie zwrotu przy użyciu innego sposobu płatności.

17. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który odstąpił od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


§ 11. Reklamacje

1. Jeżeli Produkt ma wadę, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi możliwość korzystania ze wszystkich uprawnień przyznanych mu przepisami prawa powszechnie obowiązującego w przypadku, gdy produkt ma wadę.

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 w dowolnej formie, w tym w szczególności: osobiście w lokalu, w którym zostało złożone zamówienie, telefonicznie, przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@pizzanawypasie.eu lub za pośrednictwem poczty, na adres: Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-459 Warszawa, ul. Górczewska 155.

4. Składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient powinien wskazać na czym polega wada Produktu.

5. Klient, który składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt sprzedawcy na adres: Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-459 Warszawa, ul. Górczewska 155.

6. Po dostarczeniu lub udostępnieniu Produktu w sposób, o którym mowa w ust. 5, Sprzedawca dokonuje oceny Produktu w zakresie niezbędnym do ustalenia czy produkt ma wadę, czy wada ma charakter istotny, czy istnieje możliwość usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, jaki jest koszt usunięcia wady, a w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania obniżenia ceny także proporcji w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad.

7. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 6 Sprzedawca ustosunkowuje się do oświadczenia Klienta o którym mowa w ust. 2.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do oświadczenia Klienta, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

9. Klient, który nie zgada się ze stanowiskiem Sprzedawcy wyrażonym zgodnie z ust. 7, może korzystać ze środków przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności dochodzić swoich roszczeń w drodze powództwa cywilnego.

10. Klient będący Konsumentem może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), w tym korzystać z mediacji wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej lub platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej na stronie: ttp://ec.europa.eu/consumers/odr.


§ 12. Konto Klienta

1. Operator umożliwia Klientowi utworzenie i korzystanie w Serwisie z Konta Klienta.

2. Konto Klienta może założyć Klient posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Konto klienta pozwala na:

a) zapisanie danych Klienta, które mogą być wykorzystane do składania zamówień w Serwisie poprzez automatyczne uzupełnienie danych w formularzu zamówienia.

b) dostęp do historii zamówień Złożonych w Serwisie.

4. Korzystanie z Konta Klienta nie jest wymagane do korzystania z pozostałych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji.

5. Korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.

6. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient musi dokonać nieodpłatnej Rejestracji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie Serwisu lub w Aplikacji.

7. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem umowy o prowadzenie Konta Klienta.

8. Po dokonaniu rejestracji Operator przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym link, przy pomocy którego klient może aktywować Konto Klienta. Aktywacja jest niezbędna do korzystania z funkcjonalności Konta Klienta.

9. W przypadku, gdy Klient korzysta z Konta Klienta niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Operator ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym.

10. Klient i Operator mogą rozwiązać umowę o prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podania przyczyn z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

11. Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta wybierając dostępną na Koncie Klienta opcję „Usuń Konto” lub przesyłając oświadczenie woli za pośrednictwem poczty, na adres: Pizza Na Wypasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-459 Warszawa, ul. Górczewska 155 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@pizzanawypasie.eu.

12. Operator może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta przesyłając oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta przy dokonywaniu rejestracji.

13. W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie Konta Klienta Operator usuwa Konto Klienta i wszystkie zapisane na tym koncie dane Klienta w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania umowy.


§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji Operator może przetwarzać dane osobowe Klienta.

2. Zakres, cel przetwarzania i sposób przewarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 określa Polityka Prywatności zamieszczona na Stronie Serwisu i w Aplikacji.


§ 14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Operator udostępnia Regulamin na Stronie Serwisu i w Aplikacji.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Kupujący:


………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa)


………………………………………………

(adres)


………………………………………………

(adres poczty elektronicznej)

Sprzedawca:


.................................................................………………………………………………

(adres lokalu, w którym złożono zamówienie)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży.


- data złożenia zamówienia ………….….…………………………………………………

- zwracany przedmiot ………..………………………………………………….………….………………………………...…………………………………………………………….…

- data dostarczenia zamówienia …………………………………………………………..

- powód odstąpienia od umowy (konsument nie ma obowiązku podawania powodu odstąpienia od umowy)


……….……………………………………………….……………………………………………...…………………………………………………………..……......................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................…………………………………….……………………………………………………………

- nr rachunku bankowego, na który mają być zwrócone dokonane przez konsumenta płatności (należy wypełnić, jeżeli wybraną formą zwrotu jest przelew na rachunek bankowy)


…............................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………...


.................................................................................

(miejscowość i data).................................................................................

(podpis osoby, której dane dotyczą)